นางสาว อุมาวดี กลึงพุดซา

ชื่อเล่น เฟีย

เกิดวันที่ : 6 มีนาคม 2545

เบอร์โทร 09-83758332

อีเมล6122040002@bncc.ac.th