นายณภัทร สัทธะวิริยะพันธ์

ชื่อเล่น อู๋

วันเกิด : 9 กันยายน 2545

เบอร์โทร 09-61591392

อีเมล 6122040027@bncc.ac.th