น.ส อริษา นพดลธีระกุล

ชื่อเล่น น้ำหวาน

วันเดือนปีเกิด :14 กรกฎาคม 2546

เบอร์โทร 09-31264229

อีเมล [email protected]