Categories
ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ลำดับสายชั้นชื่อสถานศึกษา
อนุบาลศึกษาโรงเรียน สามัคคีวิทยา
ประถมศึกษาโรงเรียน อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
มัธยมศึกษาโรงเรียน บางบ่อวิทยาคม
ปวช.วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ปวส.วิทยาลัยพณิชยการบางนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *