Categories
PROFILE

PROFILE

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปัทมภรณ์ จั่นพา

ชื่อเล่น ตาล

อายุ 19 ปี

เกิดวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2544

สัญชาติ ไทย

เชื้อชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

กำลังศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *