PROFILE

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุภาภรณ์ ปานเย็น

ชื่อเล่น ดรีม

อายุ 19 ปี

วันเกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

ลำดับชั้นชื่อสถานศึกษา
อนุบาลศึกษาโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
ประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
มัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ปวส.วิทยาลัยพณิชยการบางนา