ประวัติการศึกษา

ระดับชั้นสถานศึกษา
อนุบาลโรงเรียนศุภกรณ์วิทยา
ประถมศึกษาโรงเรียนศุภกรณ์วิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนศุภกรณ์วิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยพณิชยการบางนา