ข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูล


รหัสวิชา ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ราคาหนังสือ จำนวนหน้าของหนังสือ ขนาดกระดาษ ประเภทของกระดาษ สำนักพิมพ์ ปีที่ประกาศ ครั้งที่ ลำดับที่ ผลพิจารณา แก้ไขข้อมูล
20000-1234 ภาษาไทย สมเจ๋ง เจ๋งแจ๋ว เจ๋งจริง 299 100 A4 ปอนด์ 2สี 2562 ครั้งที่ 2 69 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน Wichian Chaiwutti ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 69 98 A4 ปอนด์ 4สี 2564 ครั้งที่ 1 795 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
0 A4 ปอนด์ 1สี 2561 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20204-2003 คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ ทศพร พูลเจริญ วังอักษร 113 200 8 หน้ายก ปอนด์ 2สี 2562 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม 51 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ชิษนุพงศ์ ธัญญลักษณ์ ซัคเซส มีเดีย 128 151 8 หน้ายก ปอนด์ 2สี 2562 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม 46 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคำ อัชลีพร ลาบุญ ซัคเซส มีเดีย 138 312 8 หน้ายก ปอนด์ 2สี 2562 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม 62 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20001-1004 กฏหมายแรงงาน ดร.กิจจา นานชื่น เจริญปัญญา 71 112 8 หน้ายก ปอนด์ 2สี 2565 เพิ่มเติม 1067 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ศศิวิมล พรประไพ, สายันต์ ชื่นอารมย์ วังอักษร 86 228 8 หน้ายก ปอนด์ 2สี 2565 ไม่ระบุ 1064 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20202-2104 การบรรจุภัณฑ์ ตร.ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา วังอักษร 115 128 8 หน้ายก ปอนด์ 4สี 2565 เพิ่มเติม 442 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20000-1202 ภาษาอังกฤษ Tom Hutchinson Oxford 360 144 8 หน้ายก ปอนด์ 2สี 2562 ครั้งที่ 1 165 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
30901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย นายพรชัย ตุ่นแก้ว EPSON 950 650 8 หน้ายก ปอนด์ 2สี 2565 1 99 รอการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล
20204-2002 คออมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา พนม บุญญไพร ศูนย์หนังสือเมืองไทย 135 311 8 หน้ายก ปอนด์ 4สี 2562 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม 50 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20901-2008 ดิจิตอลเบื้องต้น ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท สายันต์ ชื่นอารมย์ วังอักษร 79 162 8 หน้ายก ปอนด์ 1สี 2565 เพิ่มเติม 19 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนเบื้องต้น รศ.อำพล ซื่อตรง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 116 226 8 หน้ายก ปอนด์ 2สี 2565 เพิ่มเติม 560 รอการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล
20204-2106 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ตร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 148 208 8 หน้ายก ปอนด์ 4สี 2565 เพิ่มเติม 443 ผ่าน แก้ไขข้อมูล
บันทึกข้อมูลหนังสือ

By นายภัครินทร์ ยศถาวร ปวส.ทส.1/1 เลขที่ 21 65309010022